Матура по ИТ

Теми

Модул 1. Компютърна система

* познава основни характеристики на компонентите на компютърната система;

* разграничава системен и приложен софтуер;

* знае основните функции и интерфейс на операционната система;

* знае принципите на действие на мобилните устройства;

* знае как да инсталира и деинсталира драйвери и приложни програми;

* архивира и разархивира файлове, компресира и разкомпресира данни, както и съответните формати и софтуер;

* знае какво е файлова организация на данните и може да извършва основни операции с файлове и папки;

* разпознава често срещани разширения на файлове и ги свързва със съответния софтуер;

* знае основните единици за измерване на информацията и може да преобразува от една мерна единица в друга.

Модул 2. Обработка на информацията и комуникация

* разграничава локална и глобална компютърна мрежа, както и различните мрежови услуги, топологии;

* познава основни комуникационни устройства и съобщителни среди;

* знае как да споделя ресурси в локална мрежа и да защитава информацията в мрежова среда;

* прави разлика между споделени и мрежови устройства;

* познава специализирани софтуерни средства и езици за създаване на уеб сайтове;

* знае кои са основните етапи при създаване на уебсайт, както и съответните дейности, които се осъществяват на всеки етап;

* може да проектира статичен уеб сайт;

* знае как да създаде структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт, да интегрира компоненти и да публикува сайт в интернет;

* познава смисъла на защита на личните данни, електронен подпис, компютърни престъпления и авторско право;

* знае да използва съвременни среди и средства за дигитално сътрудничество и комуникация;

* умее да търси и извлича информация (в интернет);

* знае установените правила при участие в интернет дискусионни общности и за етично поведение в мрежова среда при работа в екип.

Модул 3. Звук и видео информация

* конвертира и съхранява видео файл в различни файлови формати и качество;

* създава и обработва видеоклип, съдържащ графична и звукова информация.

Модул 4. Работа с графични изображения

* създава и запазва графични изображения с различни инструменти – палитра, фигури, оцветяване, свободно движение на ръката;

* разпознава основни файлови формати на изображения;

* обработва изображение, като използва различни инструменти за промяна – избор, копиране, обръщане, накланяне, изрязване, промяна на размера.

Модул 5. Компютърна текстообработка

* създава, редактира, търси, заменя текст в текстов документ;

* форматира текстов документ на ниво символ, абзац, страница;

* вмъква и форматира графично изображение в текст;

* въвежда текст, съдържащ специални знаци и символи;

* задава характеристики за отпечатване;

* може да създава, оформя и редактира таблици със средствата на текстообработваща програма;

* използва шаблони и теми в текстов документ;

* създава циркулярни писма и формуляри в текстов редактор.

Модул 6. Обработка на таблични данни

* проектира, създава и форматира структурата на електронна таблица;

* задава различни характеристики за оформлението на клетка и данните в нея;

* извършва основни аритметични действия в електронна таблица;

* прилага вградени функции в електронна таблица;

* сортира и филтрира данни в електронна таблица по един или няколко признака;

* валидира данни в електронна таблица;

* изготвя справки и обобщава данни в електронна таблица;

* познава основните типове диаграми и може да прави графична интерпретация на данните в електронна таблица;

* знае как да отпечата таблица или отделни части от електронна таблица.

Модул 7. Компютърна презентации

* създава презентация, прави настройки по дизайна на слайд;

* вмъква и форматира графични и текстови обекти в слайд;

* вмъква и настройва звукови и видео обекти в слайд;

* използва анимационни ефекти в презентация;

* използва диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация;

* запазва презентация в различни файлови формати;

* познава правилата за представяне на презентация пред публика.

Модул 8. Създаване на съдържание

* разпознава видовете алгоритми, основните им свойства и начините на описание;

* посочва примери за дейности, които могат да се опишат с линеен, разклонен и цикличен алгоритъм;

* разчита алгоритъм, представен словесно или чрез псевдокод;

* посочва резултат на кратък алгоритмичен фрагмент, описан с псевдокод.

Модул 9. Решаване на проблеми и безопасност

* знае правилата за безопасна работа с компютърни системи, периферни устройства и носители на информация, осигурявайки собствената си и на другите безопасност;

* познава предназначението на макросите в офис приложенията и знае да управлява включването им при използване на публични услуги;

* описва средства и методи за защита на информацията;

* знае как да осигури собствената си безопасност в интернет.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok