Самостоятелна форма на обучение

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 26,ал. 1, т.1 и чл. 28 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Да бъдат положени изпити от учениците на самостоятелна форма за оформяне на годишна оценка за 9 и 11 клас, както следва:
Изпитите да се проведат при следните условия и ред:

 Вижте конспектите

Може да видите конспектите по всички предмети за ученици учащи в самостоятелна форма на обучение или държащи приравнителни изпити.

Задължения на длъжностните лица:

1.      Комисия за организиране на изпита:

·         Получава от ЗАТС протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. На протокола (информация за учениците, които следва да полагат  изпитите, № и дата на заповед и др.; когато училището ползва информационната образователна система Админ Про, протоколите се генерират от системата и се предоставят на комисията с попълнени данни).

·         Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

·         Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

·      Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

·         Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

·         Не допуска подсказване и преписване.

·      Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

·         Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

·         Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2.      Комисия по оценяването:

·   Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

·     В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

·     Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

·     След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

·     Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията (дават се указания за цвета на проверката – напр. С червен и зелен химикал). Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване: оценката се формира като средноартиметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи поправителният изпит на следваща сесия (ако конкретната сесия не е последна) се полага и в двете части. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокол.

Оповестяването на резултатите се извършва от главния учител, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личния картон на ученика/ученичката от класния ръководител в 7-дневен срок след приключване на изпитите.