Училищно настоятелство

Съвременното училище в условията, в които се развива, има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност. Това наложи на 27.02.2004г. в дом “Петко Стайнов” представители на учителската и родителската общност, в присъствието на адвокат, да учредят сдружение с нестопанска цел, наречено
Училищно настоятелство при Ппрофилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“, гр.Казанлък.
Съставът на УН е разнообраен – учители, родители, общественици, млади хора.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 7 Настоятелството осъществява дейност в обществен интерес и полза, изразяваща се в:
(1) Подпомагане за подобряване на материалното състояние и осигуряване на училището
(2) Обединяване дейността и усилията на родители и общественици с тази на обществеността
и физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело.
(3) УН осъществява своите функции и задачи самостоятелно. При нужда търси взаимодействие
с училището и други юридически и физически лица.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 8 Основни цели на настоятелството са:
1. Обсъжда и прави предложение за съдействие пред съответните органи за перспективно развитие на училището, както и за решението на текущите проблеми, свързани с дейността на училището.
2. Полага усилия за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване.
3. Подпомага изграждането и поддържането на съвременна МТБ.
4. Участва при определяне на СИП и на извънкласни и извънучилищни форми на работа.
5. Подпомага и съдейства за включване на родители при организиране свободното време на учениците.
6. Организира обществеността за подпомагане на училището.
7. Подпомага дейността на училището в борбата му срещу вредните влияния и въздействия върху учениците.
8. Съдейства на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл. 9 Средствата, с които настоятелството ще постига своите цели, са:
1. Отпуснати средства от републикански, общински бюджети
2. Собствени средства и средства, придобити от дарения
3. Средства от спомоществуватели, от членовете на УН и др.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 18 (1) Настоятелството може да извършва стопанска дейност, с цел набиране на средства за
постигане на целите, описани в чл.8
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от
Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на СН.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok