СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Настоящата Стратегия за развитие на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов” е съобразена със:
- Закона за училищното и предучилищното образование/ЗПУО/;
- Държавните образователни стандарти / ДОС/ Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;
- Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
- Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;
- Закона за закрила на детето;
- Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища;

Раздел първи
Общи положения

Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-високи резултати в образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности. Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, в дух на хуманизъм и толерантност.Осигуряване на равен достъп до качествено образование и приобщаване всеки ученик, както и съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език.

Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на учeбното заведение с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.

Методологията на разработване на стратегия изисква анализ и на наличните вътрешни ресурси, откриване на силните и слабите им страни. Това се постига чрез събиране на вътрешна информация, след чийто анализ се откриват тенденциите в развитието.

Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на учебното заведение, постигане на дългосрочните цели, ефективно и ефикасно използване на ресурсите, мотивиране на колектива на организацията.

Раздел втори
Анализ за състоянието на училището
 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Свързана с подготовката на младите хора за успешната им последваща реализация в живота. Възпитание и обучение на младото поколение според ДОС и в духа на демократичните ценности, адаптиране към изискванията на гражданското общество у нас и адекватно ориентиране в динамично променящият се свят. Формиране на национални и общочовешки ценности и стимулиране на творчески заложби.

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  Утвърждаване на Профилирана гимназия ”Академик Петко Стайнов” като конкурентноспособно училище при подготовката на младите хора. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, активна гражданска позиция, противодействие срещу проявите на насилие и агресия. Приоритет е създаването на условия всеки ученик максимално да разгърне потенциала си. Важно за всеки ученик е и изграждане на екологична и здравна култура и любов към спорта.

  СИЛНИ СТРАНИ
  ·
  Предлаганите профилирани паралелки са в съответствие с изискванията на съвременното общество;
  · Учениците харесват предлаганата за обучение професиия. Осъзнават необходимостта от овладяване на професията и професионални умения;
  · Осъзнават необходимостта от владеене на чужд език като предпоставка за по- добра реализация;
  · В училището се работи за усъвършенстване на компютърните умения на всеки ученик, които в съвременния свят са задължителна част за грамотността на индивида;
  Кадрови ресурс: Колективът на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ се състои правоспособни учители, като само един е бакалавър, а останалите са магистри. Материална база-модерно фризьорско ателие, модерни компютърни кабинети, фитнес зала, която е на разположение на учениците целодневно. Модерни, съвремени класни стаи, осигуряващи максимален комфорт на учениците.

  СЛАБИ СТРАНИ
  · Засилваща се тенденция за понижаване на входното ниво на новопостъпилите ученици;
  · намаляват навиците за трайно и системно учене;
  · Увеличаване броя на допуснатите извинени и неизвинени отсъствия;
  · Голяма част от учениците са пътуващи и не достигат средства на семействата им за покриване на пътните разходи;
  · Голяма част от учениците са с много нисък социален статус;
  · Намаляване на мотивацията за усвояване на знания и професионални комппетентности;
Раздел трети
Цели, стратегии и приоритети

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

  • Издигане и утвърждаване престижа на училището
  • Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици
  • Усъвършенстване на знанията и компетентностите в областта на информационните технологии
  • Усъвършенстване на знанията и компетентностите на учениците чрез подготовка в области икономическо развитие и предприемачество
  • Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес
  • Изграждане на образовани личности с възможност за реализация
  • Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
  • Практическа насоченост в обучението.
  • Постигане на европейско качество на образованието
  • Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система.
  • Развитие на условия и среда за реализиране на практика на образователната концепция „Учене през целия живот”.

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

  • Издигане на качествено ниво подготовката на учениците
  • Поставяне на ученика в активна позиция при придобиване на знания и практически умения
  • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него
  • Защита на достойнството на учениците
  • Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез използване на нови форми и методи на обучение
  • Успешно включване в единна информационна система за създаване на електронно училище.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

  • Акцентиране върху усъвършенстване на дигиталните компетентности на учениците.
  • Акцентиране върху подготовката на всички ученици по български език и литература и чужди езици.
  • Акцентиране върху подготовката на всички ученици за постигане на по-добри резултати на ДЗИ
  • Акцентиране върху профилираната/професионалната подготовкадневна и вечерна форма на обучение.
  • Акцент върху подготовката на кадри по професия „Фризьор”
  • Акцентиране върху областите икономическо развитие и предприемачество
  • Формиране на активна гражданска позиция на учениците.
  • Формиране на висока екологична и здравна култура и любов към спорта
  • Повишаване качеството на педагогическия и административен контрол
  • Повишаване на вътрешноучилищната квалификация и методическата дейност
  • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подобряване на училищните дейности
  • Участие на учениците в извънкласни дейности и проекти
  • Привличане на родителската общественост за участие в решаване на училищни проблеми
Раздел четвърти
Подцели

1. Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес.

 • повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри;
 • Създаване на адекватна организация за избягване на свободни часове за учениците
 • Участие на учениците в учебни дейности повишаващи мотивацията за учене

Очаквани резултати: Покриване на ДОС от учениците при външно оценяване.Участие и класиране на ученици в олимпиади, различни видове състезания,

2. Обучение на учениците за работа с компютър, в рамките на учебните часове и ползването му като работен инструмент.

· Развиване на способности и интереси на учениците като условие за разширяване на техния кръгозор и ориентацията им в съвременния свят.

Очаквани резултати: Учениците ще бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие. Ще бъде изграден траен интерес и положително отношение към изучаването на ЧЕ и опознаването на други народи; техния бит и култура, модели на поведение и ценностни системи.

3. Естетическото възпитание - път към повишаване на духовната култура на подрастващите .

· изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за принадлежност към училището;

· интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания;

· развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни форми;

· привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност;

· превръщането на училището в желана територия на учениците чрез подпомагане и утвърждаване на ученическите органи на самоуправление и ежегодно провеждане на дни на ученическото самоуправление и дни на отворени врати;

Очаквани резултати: Да изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и природата.

4. Физическото възпитание да позволи учениците да разбират спорта и физическите упражнения като източник на удоволствие, грижа за тялото и духа, като път и средство за преодоляване на опасности като дрогата и скуката.

· Повишаване качеството на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура

· Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия и насърчаване на ежедневния спорт

· Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих;

Очаквани резултати: Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.

Раздел пети
Дейност за постигане на целите

1.Административно-управленска дейност:

 • Разпределение на изпълнението на заложените стратегически целив за дейността. Определяне на конкретни срокове, задължения и отговорности по реализацията им. Докладване на резултатите.
 • Повишаване ефективността на контролната дейност – педагогически контрол, административен контрол.
 • Разпределение на учебния материал, утвърждаване на учебни планове.
 • Избор на учебници, учебно помощна литература, учебни пособия и други информационни средства.
 • Работа на училищното ръководство и педагогическата колегия в посока на повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във вътрешно-училищния живот и мотивиране заинтересоваността им.
 • Разработване на критерии за оценка труда на преподавателите в рамките на училището и толериране стремежа към реализация и кариера в рамките на училището.

2.Образователно-възпитателен процес:

 • Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели, чрез разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и форми и прилагане на интерактивно обучение , и иновации.
 • Обособяване на училището като център на социални и културни изяви, разширяване връзките с околната среда.
 • Планиране разширяването на връзките с културните институции в града за формиране гражданско възпитание у учениците.
 • Отбелязване на годишнини, религиозни и официални празници, посещения на културни институции.
  · Обсъждане на здравословното състояние на учениците. Обсъждане проблеми на възпитателната работа.
  · Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със специални образователни потребности
  · Формиране на екипи за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, работещи в сътрудничество с родителите, /Подобряване на ефективността от интегрираното обучение/
  · Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващо образование (семействата на учениците да бъдат въвличани като партньори при обсъждане на различните аспекти на училищния живот, провеждане на обучения ориентирани само за родители или съвместно с учители)
  · Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за работа с деца и ученици със СОП, както в общообразователна среда, така и в специалните училища
  · Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на интегрирано обучение
  · Работа в извънкласни дейности и проекти

3.Квалификационна дейност:

 • Повишаване на квалификацията на преподавателският състав, чрез осигуряване условия за участие във вътрешно-квалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите;
 • Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на конкурентноспособността и професионалното самочувствие;
 • Планиране на семинари за повишаване квалификацията на учителите за обогатяване формите на вътрешна и външна квалификация;
 • Включване в Училищния годишен план за повишаване на квалификацията,финансиран със средства от бюджета на училището.

4.Социално битова и културна дейност:
· Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви посредством ефективно организиране на извънкласната и извънучилищната дейност;
· Планиране честване на национални, общоградски и вътрешно-училищни празници и мотивиране участието в тях
· Стимулиране на участието на децата и учениците в пресъздава­нето на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности;

 • Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за ученици и учители.
 • Подобряване на физическото развитие и дееспособността на учащите се.
  · Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда (обновяване на материалната база, стипендии и създаване на привлекателна учебна среда)
  · Изготвяне на Програма за приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот
  · Осигуряване на безплатен транспорт на учениците с нисък социален статус.
  · Намаляване броя на учениците, непосещаващи училище и преждевременно напусналите
  · Интегриране на децата от малцинствените групи в училище.

5.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

1. Финансиране от РБ чрез ПРБК
2. Налагане на строга финансова политика и контрол
3.Допълнително търсене на източници за финансиране
4.Взаимодействие с Община РУО и др.
5.Активно участие в разработване на проекти по международни и национални програми

Раздел шести
Заключение

Стратегията за развитие се основава на принципите и насоките на ЗУПО приоритетите на МОН и спецификата на учебното заведение.

Стратегията за развитие е приета на заседание на ПС от дата: …………................................. и утвърдена със заповед №................... /.............. на Директора на учебното заведение.

Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.

Стратегията за развитие е основание за съставяне на годишен план за дейността.

 

План за изпълнение на стратегията за развитие на Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“ 2016-2020 г.

 

1. Информационна и рекламна кампания

1.1. Създаване на информационни брошури
Отговорник: преподаватели по ИТ

1.2. Реклама в медиите
Отговорник: Директор, Заместник- директор

1.3. Реклама в интернет пространството.
Отговорник: преподаватели по ИТ

1.4. Непрекъснато обновяване и модернизиране на сайта на училището.

1.5. Популязиране на дейността и постиженията на учениците

Отговорник: Класни ръководители

2. Учебен процес

2.1. Обезпечаване на учебния процес с електронни ресурси
Отговорник:Преподавателите

2.2. Участие в семинари, уебинари,професионални изяви и конкурси по фризьрство.
Отговорник:Д. Дойчева; И.Кюркчиева

2.3. Работа в реална професионална среда.
Отговорник:Д. Дойчева И.Кюркчиева

2.4. Разширяване на професионално направление фризьорство към фризьорство и козметика.
Отговорник:Директор

2.5. Постигане на по добра компетентност и конкурентноспособност чрез задълбочаване на знания и умения свързани с областите икономическо развитие и предприемачество
Отговорник:Преподавателите

2.6. Постигане на високо ниво на владеене на книжовен български език -организиране на извънкласни дейности и групи по интереси в областите: български език и литература, българска история, традиции и обичаи.
Отговорник:Преподавателите по БЕЛ, история

2.7. Постигане на високо ниво на дигигитални компетентности-организиране на извънкласни дейности и групи по интереси в областта на ИКТ
Отговорник:Преподавателите по информатика и ИТ

2.8. Издаване на е-вестник
Отговорник: Преподавателите
по информатика и ИТ

2.9. Постигане на високо ниво на владеене на чужд език -организиране на извънкласни дейности и групи по интереси в областта на чуждоезиковото обучение. Участие в проекти, даващи възможност за усъвършенстване на знанията по чужд език.
Отговорник: Преподавателите
по чужди езици

2.10. Усъвършенстване на компетентностите в гражданското образование, формиране на активна гражданска позиция, участие на учениците в семинари, срещи и други събития, свързани с гражданското общество.
Отговорник: Преподавателите
по философски цикъл, география и икономика

2.11. Създаване на подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол
Отговорник: Комисия за ученическо самоуправление

2.12. Изграждане на умения за самостоятелно учене-самостоятелно решаване на казуси и ситуации.
Отговорник: Преподавателите
2.13. Активни спортни занимания на учениците, висока здравна култура.
Отговорник: Преподавателите
по физкултура и спорт, биология и ЗО

3. Материална база

3.1. Обновяване на библиотечно информационна система в училище.
Отговорник:,преподавателите по БЕЛ,

3.2. Интерактивни дъски
Отговорник: Директор

4. Кадри

4.1. Осигуряване на кадрови ресурс
Отговорник: Директор

4.2. Обучение на персонала за успешна работа в системата за електронно училище
Отговорник: Директор

4.3. Обучение на персонала за внедряване на иновации в учебния процес, съобразени със съвременния информационен свят.
Отговорник: Директор

5. Външна среда

5.1. Осъществяване на връзка с бизнес организации за подпомагане на обучението в профилираната и професионална подготовка.
Отговорник: Директор, Заместник-директор

5.2. Осъществяване на връзки с организации, подпомагащи деца от малцинствата и такива с нисък социален статус
Отговорник: Директор, Заместник-директор

5.3. Осъществяване на връзки с организации, подпомагащи деца с нисък социален статус и деца в риск
Отговорник: Директор, Заместник-директор

5.4. Осъществяване на връзка с висши учебни заведения- участие и провеждане на семинари с преподаватели от висши училища за учениците с висока мотивация за учене.

Отговорник: Директор, Заместник-директо

6. Ученици и училищен живот

6.1. Приобщаване към училищния живот-училищни празници и традиции
Отговорник:класни ръководители

6.2. Въвеждане на училищна униформа и/ или училищни символи
Отговорник: Директор, Заместник-директор

6.3. Ангажиране на децата в тяхното свободно време-фитнес зала, компютърни кабинети и други
Отговорник: Класни ръководители, преподаватели

6.4. Участие в зелени училища, организиране на летен отдих.
Отговорник: класни ръководители, преподаватели

6.5. Откриване и развиване на таланти сред учениците
Отговорник: класни ръководители, преподаватели

6.6. Създаване на приобщаваща среда за работа с деца със СОП
Отговорник: класни ръководители, преподаватели

6.7. Подпомагане на деца в риск и деца застрашени от отпадане
Отговорник: класни ръководители, преподаватели

6.8. Организиране на курсове за управление на МПС на преференциални цени
Отговорник: Директор, Заместник-директор

6.9. Осигуряване на средства за транспорт/ чрез отпускане на месечни стипендии/ на учениците с нисък социален статус.
Отговорник: Директор

7. Родители

7.1. Активна работа с родители за ангажирането им в училищния живот на децата.Дейно участие на същите в Обществения съвет и организираните от училището извънкласни форми и извънучилищни мероприятия.
Отговорник: Класни ръководители

8. Работа по европейски и други проекти

8.1. Участие в проекти, предлагани от МОН
Отговорник: Заестник-директор

8.2. Анализ на възможностите за кандидатстване по проекти

Отговорник: Директор, заместник-директор

8.3. Създаване на проектни предложения
Отговорник: Директор, заместник-директор

8.4. Реализиране на проекти (при одобрение)
Отговорник: Участниците в изпълнение на проекти

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok